Pompy

Przeznaczenie pomp

Pompy iniekcyjne (dozujące) oraz oferowane do nich osprzęt iniekcyjny produkcji firmy „Hydromont” przeznaczone są do podawania (przetłaczania) różnorodnych środków, wśród których główne grupy stanowią:

 • jednoskładnikowe środki mineralne o małym uziarnieniu cząstek stałych;
 • dwu- lub trójskładnikowe kleje chemoutwardzalne;
 • dwu- lub trójskładnikowe środki pianotwórcze.

Największa liczba rozwiązań oferowanych pomp przeznaczona jest do przetłaczania najczęściej obecnie stosowanych dwuskładnikowych klejów oraz pian chemoutwardzalnych o stosunkach mieszania żywicy do katalizatora 1:1 lub 4:1. Na życzenie Zamawiającego możliwe jest zaprojektowanie oraz wykonanie pomp, zarówno dwu- jak i trójskładnikowych, o innych proporcjach podawania składników.

Nasze wyroby, wśród których główną rolę odgrywają pompy iniekcyjne o zróżnicowanych parametrach technicznych i eksploatacyjnych, są przeznaczone do następujących robót:

 • klejenie górotworu – spękań skał w podziemiach kopalń, tunelach, sztolniach itp.;
 • klejenie spękań i uszczelnianie konstrukcji betonowych;
 • klejenie i uszczelnianie spękań w w murach budynków;
 • zestalanie i stabilizacja gruntów skarp, nasypów, grobli itp.;
 • wypełnianie pustek górotworu środkami mineralnymi;
 • wypełnianie pustek górotworu środkami tworzącymi piany.

Konstrukcje pomp

Wszystkie oferowane przez firmę „Hydromont” rozwiązania pomp należą do grupy pomp wyporowych. Są to pompy tłokowe lub tłokowo-nurnikowe, o postępowo-zwrotnym ruchu zespołów napędowo-tłocznych, jedno- lub wieloosiowe.

Niektórym typom pomp w wykonaniach standardowych, tj. przeznaczonych do przetłaczania składników mało agresywnych chemicznie, towarzyszą wersje „kwasoodporne”, tj. w wykonaniu odpornym na działanie określonych związków chemicznych.

W produkowanych pompach zastosowano szereg rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych, podnoszących ich trwałość i niezawodność.

Pompy montowane są w lekkich, kompaktowych ramach, ułatwiających ich transport oraz wyposażone w oprzyrządowanie, umożliwiające ich natychmiastowe użycie.

Napędy pomp

Pompy iniekcyjne produkowane przez firmę „Hydromont” posiadają zróżnicowane napędy, różniące się rodzajem stosowanego medium:

 • napęd hydrauliczny emulsyjny (pmax = 32 MPa), wykorzystujący emulsje wodno-olejowe lub syntetyczne ciecze hydrauliczne, stosowane powszechnie w górnictwie podziemnym;
 • napęd hydrauliczny olejowy (pmax = 16 MPa), wykorzystujący oleje mineralne i syntetyczne, powszechnie stosowane w sterowaniach i napędach hydraulicznych;

Pompy te wymagają zewnętrznych źródeł zasilania w postaci instalacji hydraulicznej (emulsyjnej lub olejowej) albo pneumatycznej, o parametrach medium napędowego określonych w charakterystykach poszczególnych pomp.

Sterowanie pomp

Pompy charakteryzują się różnymi sposobami sterowania, wśród których należy wyróżnić sterowanie ręczne i automatyczne. Pojęcie „sterowanie automatyczne” należy tu rozumieć jako ciągłą realizację funkcji pompowania po otwarciu źródła czynnika napędowego.

Pompy z napędem hydraulicznym występują z reguły ze sterowaniem ręcznym, natomiast pompy o napędzie pneumatycznym w typowych wykonaniach występują ze sterowaniem automatycznym.

Parametry tłoczenia pomp

Produkowane przez firmę „Hydromont” pompy charakteryzują się zróżnicowanymi parametrami tłoczenia takimi, jak ciśnienie tłoczenia i wydajność. Wartości tych parametrów wynikają z konstrukcji pomp i sposobu ich zasilania. Są one określone dla każdego rozwiązania w zależności od przeznaczenia pompy i rodzaju przetłaczanych substancji.

Ciśnienie tłoczenia zależne jest od współczynnika ciśnieniowego pompy kp i aktualnego ciśnienia czynnika zasilającego. W aktualnych oferowanych pompach waha się ono od ok. 1,5 MPa dla mniejszych pomp do pianowania o napędzie pneumatycznym do ok. 20 MPa dla pomp z napędem hydraulicznym, przeznaczonych do głębokich klejeń górotworu.

Wydajność poszczególnych pomp jest zróżnicowana w zależności od ich obliczeniowego współczynnika pojemnościowego kv oraz od wydajności źródła zasilającego i waha się od ok. 5 dm3/min. do ok. 50 dm3/min.

Na specjalne życzenie jesteśmy w stanie zaprojektować i wykonać pompy o parametrach odbiegających od aktualnie produkowanych. Należy jednak zaznaczyć, że o końcowym efekcie zadecyduje dostępne źródło zasilania: dla źródła o danej mocy im wyższe założymy ciśnienie tłoczenia pompy, tym mniejszą otrzymamy wydajność – i odwrotnie, im wyższą przyjmiemy wydajność, tym niższe otrzymamy ciśnienie tłoczenia.